Frågor & Svar om Smartwasher

Vanliga frågor och svar kring Smartwasher.

 

Vad är biologisk rening?
Biosanering är användningen av biologiska medel såsom mikrober eller växter för att bryta ner eller neutraliserar "farliga ämnen" eller "föroreningar" och därmed ta bort farliga kemikalier i miljön. Vetenskapen om biosanering är listad av the Environmental Protection Agency’s  (EPA), motsvarande Naturvårdsverket i Sverige, som en innovativ teknik.

Hur vet jag att SmartWasher® är säker att använda?
OzzyJuice som används i SmartWasher är ofarlig, icke-frätande, pH-neutral, icke brännbar , icke-toxisk, icke-frätande, en vattenbaserad avfettningslösning. Den är inte känd för att orsaka skador på människor eller miljö. Vid användning i enlighet med anvisade riktlinjer skapas inget flytande farligt avfall.

Vem och vad är Ozzy®?
Ozzy är det namn vi har för blandningen av icke-patogena (ofarlig för människor) mikrober i SmartWasher systemet. Våra mikrober, Ozzy och hans vänner, äter potentiellt skadliga kolväteavfall i SmartWasher och omvandlar dessa avfall till mycket små mängder koldioxid och vatten. Liknande typer av mikrober har använts under många år i olika biosaneringstillämpningar, såsom oljeutsläpp, inklusive sanering efter Exxon Valdez oljeutsläpp i mars 1989

Vad händer med fett, olja och andra föroreningar i SmartWasher?
Fett, olja och andra föroreningar biosaneras i SmartWasher - omvandlas till ofarliga, icke-farliga biprodukter, såsom koldioxid och vatten. Partiklar, såsom sand, grus, smuts och färg chips stannar i OzzyMat filtret och tas där om hand på rätt sätt av användaren.

Hur mycket olja kan jag ta hand om i en SmartWasher åt gången?
Alla delar som skall rengöras bör vara fria från flytande innehåll såsom oljor och vätskor samt rentorkade från löst fett och smuts. En SmartWasher kan hantera stora, tuffa, smutsiga jobb, men är inte avsedd att vara - eller användas som - en plats för dumpning spillolja.

Hur snabbt kan Ozzy bryta ner olja och fett?
När den är aktiverad, äter Ozzy och hans vänner ständigt. Förutsatt att systemet fungerar optimalt (OzzyJuice temperatur mellan 42°C - 46°C och OzzyMat filtret rutinmässigt utbytts minst en gång i månaden) saneras oljor och fetter med upp till 80% var sjunde dag.

Kan något döda Ozzy?
JA. Alla biocider avsedda att döda mikrober, såsom blekmedel och desinfektionsmedel, kommer att döda Ozzy; kemikalier som dödar levande varelser exempelvis starka bekämpningsmedel och råttgift kan vara skadligt för Ozzy.

Vad gör jag om OzzyMat filtret sätts igen snabbt med fett och smuts?
Om du använder FL-3 OzzyMat enkelt filterlager kanske du skall byta till FL-4 OzzyMat Multi-lagerfilter. FL-4 OzzyMat har 4 filterlager som är avsedda att tas bort ett per vecka och eliminera onödig igensättning. Hela mattan byts därefter den fjärde veckan och ersätts med ett nytt set.

Hur ofta byter jag OzzyMat filtret?
Minst en gång i månaden. Denna enkla handling åstadkommer tre saker: För det första undviker man att nå farliga nivåer på föroreningar i systemet eftersom de fångas upp i filtret. För det andra återinförs Ozzy mikrober i SmartWasher systemet genom OzzyMat filtret. Varje gång du byter OzzyMat införs färska Ozzy (s) till den befintliga mikrobkolonin, det säkerställer att systemet fungerar på en optimal nivå. Slutligen undviks slam ifrån att byggas upp i botten av Smartwasher behållaren genom att slammet fastnar i filtret. Om OzzyMat inte byts regelbundet och tillåts att bli igensatt , kan stora mängder av slam och föroreningar strömma in i behållaren via överströmningshålen i tvätthon, detta förstör balansen i system.

Hur gör jag mig av med OzzyMat-filtret?
OzzyMat måste kasseras i enlighet med dina statliga och lokala föreskrifterna.

Hur ofta byter jag vätskan (OzzyJuice)?
Om du byter din OzzyMat minst en gång i månaden, vid normal användning och med korrekt underhåll, behöver du ej byta ut OzzyJuicen. Detta är en av de största fördelarna med SmartWasher systemet. Ozzy (s) mikrober renar föroreningar från vätskan genom processen biosanering . Detta lämnar dig med ren OzzyJuice att arbeta med dag efter dag.

Hur ofta behöver jag återfylla OzzyJuice till SmartWasher?
SmartWasher är utrustad med en låg vätskeindikatorlampa som lyser när du har ont om vätska. När denna lampa tänds är det dags att fylla på en dunk  (20 liter) OzzyJuice för att bringa vätskenivån till det normala. I genomsnitt, vid normal användning, behövs 20 liter OzzyJuice tillsättas var 6:e till 8:e vecka.

Kan jag helt enkelt addera vatten till SmartWasher för att justera vätskenivån?
NEJ. Tillsats av vatten kommer att späda ut OzzyJuice, allvarligt påverkar dess prestanda.

Hur väl rengör OzzyJuice?
OzzyJuice är utomordentligt kraftfull och rengör mycket bra. OzzyJuice är ett ytaktivt ämne som bryter ner ytspänningen mellan fettet och den del som rengörs i stället för att lösa upp det; fettet faktiskt lyfter ifrån delarna och lämnar ytan rengjord. Observera att OzzyJuice arbetar miljövänligt och annorlunda än farliga lösningsmedel eller lacknafta, ändå är den rengörande effekten lika bra.

Kommer OzzyJuice rengöra förgasare, transmissioner, aluminium, bromsar och allt annat i min verkstad?
JA. Inte bara är OzzyJuice bäst på dessa delar, den kommer inte heller att skada icke-metalliska komponenter som kan vara monterade på dessa delar som rengörs, såsom gummi- eller plastdetaljer. Som med alla rengöringsmedel, är effekten olika snabb beroende på hur smutsiga detaljerna är och typen av föroreningar.

Kan jag dränka delar i OzzyJuice eller SmartWasher?
NEJ. Blötläggning av delar i SmartWasher kan orsaka oxidation (rost) i vissa metaller, speciellt mjuka metaller såsom aluminium. När du är klar med rengöringen i SmartWasher, och om delarna inte kommer att återmonteras direkt, rekommenderar någon form av metallskydd för att förhindra oxidation från omgivningen.

Vilken färg ska OzzyJuice ha?
Eftersom OzzyJuice används för att tvätta fett och olja från delar kommer färgen på vätskan att bli mörk. Detta är normalt: om OzzyJuice verkar vara "smutsig", har den helt enkelt färgats av de konstgjorda färgämnen som används i fetter och oljor.

Varför skadar inte OzzyJuice mina händer som lösningsmedel gör?
OzzyJuice är en pH-neutral, icke-frätande, vattenbaserad formel som inte torkar ut, skadar eller irriterar huden. Lösningsmedel är frätande och drar fettceller från huden, vilket kan medföra extrem uttorkning, rodnad, blåsor och andra dermatologiska problem.

Varför är SmartWasher uppvärmd?
Av två skäl: För det första håller det Ozzyn ”ätande” vid en optimal nivå för att rengöra lösningen så snabbt som möjligt. För det andra, rengör varm lösning helt enkelt bättre än kall lösning. En extra fördel med varm vätska: det gör det trevligare att arbeta med, särskilt i vintertid.

Kan SmartWasher överhettas om OzzyJuice nivån blir låg?
NEJ. Värmaren avaktiveras automatiskt när "Tillsätt vätska" lampan lyser. Medan pumpen fortsätter att fungera, kommer värmaren inte att återaktiveras förrän OzzyJuice återfylls till systemet och "Tillsätt vätska" indikatorn är släckt.

Ladda ner filen här